Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Onthaastingsschip ’t Appeltje en Yvonne Coppens

1,Deelname aan de activiteiten van Onthaastingsschip ’t Appeltje en Yvonne Coppens betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

2,Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico.

3, De kosten voor de activiteiten dienen vooraf te worden betaald

4, Geef tijdig door wanneer je een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Wanneer een afspraak minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wordt een afspraak binnen 48 uur afgezegd dan zullen de normale kosten in rekening worden gebracht die gelden voor de sessie of bijeenkomst.

5,Indien Onthaastingsschip ’t Appeltje niet bruikbaar is of Indien Yvonne Coppens verhinderd is een activiteit te geven of een afspraak niet na te komen, dan wordt de deelnemer tijdig van tevoren hierover geïnformeerd per mail of via what´s app of sms of telefoon.
6,Bij onverwacht uitvallen van een activiteit door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt Yvonne Coppens dit per mail, via what´s app of sms of telefoon.
De uitgevallen activiteit zal dan op een ander moment worden ingehaald.

7,Yvonne Coppens behoudt zich het recht voor de indeling van tijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

8,Yvonne Coppens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

9,Yvonne Coppens is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

10,Tijdens groepsbijeenkomsten kan het zijn dat er audio- en/of video-opnamen worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden. Yvonne Coppens zal de deelnemers in deze gevallen mondeling hiervan op de hoogte stellen voor de activiteit begint.

11,Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan Onthaastingsschip ’t Appeltje en materiaal van Yvonne Coppens of aan eigendom of materiaal dat werd gehuurd door Yvonne Coppens is voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

12,Wanneer er sprake is (geweest) van psychopathologie, bijvoorbeeld wanneer je in het verleden last hebt gehad van een depressie of psychose of wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, dien je dit bij de aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. Ook wanneer je gebruik maakt van antidepressiva of andere medicatie voor psychische problemen of wanneer je onder behandeling bent (geweest) van een psychiater of psychotherapeut dien je dit bij aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.

13,De activiteiten die Yvonne Coppens organiseert en de begeleiding die zij geeft zijn geen therapie  en zijn hier ook geen vervanging voor. Wanneer er sprake is van een psychische of lichamelijke aandoening dan is het belangrijk om hier de juiste hulp voor in te schakelen via je huisarts.

14,Yvonne Coppens zal zich te allen tijden houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden dan geen namen genoemd en verspreid. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

15, Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties, lezingen of onderwijs enkel worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt wordt. Informatie die door u zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid zoals genoemd in punt 2.

16,Yvonne Coppens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17,Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Yvonne Coppens of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18, Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.